Sham bar lav & ger

Lavender & Geranium Shampoo Bar